Reconeixement del nivell C1 o B2 de llengua catalana

Reconeixement de l'equivalència dels nivells educatius no universitaris amb els certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.

 • Es pot sol·licitar el nivell C1 o el nivell B2 de llengua catalana si s'acompleixen uns determinats requisits.
 • Les persones que hagin obtingut la seva titulació en un institut (o institut escola) podran presentar la seva sol·licitud en qualsevol d'aquests centres aportant la documentació requerida.
 • Les persones que hagin obtingut la seva titulació en un centre de formació d'adults, hauran de presentar la seva sol·licitud al centre de formació d'adults que correspongui aportant la documentació requerida.
 • Les persones que hagin obtingut la seva titulació a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) hauran de tramitar la seva sol·licitud a l'IOC aportant la documentació requerida.
 • Per als casos que no es corresponguin amb els supòsits esmentats, les persones interessades es podran dirigir al Departament d'Educació per tramitar la seva sol·licitud.

 

A qui va dirigit?

A les persones nascudes a partir de l'any 1972 que volen obtenir aquest reconeixement i l'itinerari educatiu de les quals s'hagi portat a terme íntegrament a Catalunya o, parcialment, a d'altres territoris on el català hi fos llengua curricular i avaluable, de manera que s'hagi acabat obtenint la titulació al sistema educatiu de Catalunya.

Així doncs, la primera promoció escolar que té dret a demanar aquest reconeixement és la que va començar el primer any de l'educació general bàsica (EGB) el curs 1978-1979, a partir del qual l'ensenyament del català va ser oficial al sistema educatiu de Catalunya, tal com s'estableix al Reial decret 2092/1978, de 23 de juny.


 

Requisits

Persones nascudes a partir de l'any 1972 que acompleixin els dos requisits següents:

 • Haver fet l'itinerari escolar íntegrament a Catalunya o, parcialment, en d'altres territoris on el català fos llengua curricular avaluable, de manera que s'hagi acabat obtenint la titulació al sistema educatiu de Catalunya.
 • Haver obtingut una de les següents titulacions: graduat escolar, tècnic auxiliar, tècnic especialista o BUP, de l'anterior sistema educatiu; graduat d'educació secundària obligatòria o batxillerat, de l'actual sistema educatiu.

 

És important indicar que les proves d'accés per als majors de 25 anys, selectivitat i accés als cicles formatius, així com els cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, no apareixen a la normativa i, que per tant, no es poden tenir en compte.


 

Documentació a presentar

La documentació que cal presentar per obtenir el certificat és la següent:

 1. Sol·licitud de reconeixement de l’equivalència del nivell B2/C1 de llengua catalana per l’escolaritat reglada no universitària.
 2. Original i còpia del DNI, NIE o passaport.
 3. Original i còpia del llibre d'escolaritat o certificat del centre o centres on s'ha fet l'itinerari escolar corresponent a l'etapa educativa (EGB, BUP, FP, primària, ESO o batxillerat).
 4. Títol, resguard del títol o certificat que acrediti que la titulació superior s'ha obtingut sense cap matèria suspesa o, en el cas de l'ESO, que s'ha superat la matèria de llengua catalana en acabar el cicle superior.

En cas que no es disposi dels llibres d'escolaritat i que el centre o centres que els van emetre hagin tancat o ja no existeixin, caldrà demanar a la Inspecció d'Educació del servei territorial que correspongui el nom del centre dipositari de la documentació i que custodiï les actes i expedients del centre o centres tancats o desapareguts.


 

Altres informacions

També s'atendran les peticions de les persones l'itinerari educatiu de les quals hagi coincidit amb canvis de sistema educatiu, sempre que acreditin documentalment que aquest itinerari, i l'obtenció del títol corresponent, s'ha fet íntegrament al sistema educatiu de Catalunya o, parcialment, a d'altres territoris on el català fos llengua curricular i avaluable, de manera que s'hagi acabat obtenint la titulació al sistema educatiu de Catalunya. Per exemple, persones que hagin començat a fer l'educació general bàsica (EGB) i en algun moment hagin passat a l'educació primària o l'ducació secundària obligatòria (ESO), o persones que del batxillerat unificat polivalent (BUP) o la formació professional hagin passat a l'actual batxillerat.

En el cas que es vulgui sol·licitar un duplicat del reconeixement dels nivells B2 i C1 de català, la persona interessada ho haurà de fer dirigint-se al mateix centre que va emetre l'original corresponent. Si el centre està tancat o ja no existeix, caldrà demanar a la Inspecció d'Educació del servei territorial que correspongui el nom del centre dipositari de la documentació i que custodiï les actes i expedients del centre o centres tancats o desapareguts.