Matrícula ESO

(Alumnes de nou accés al centre)

Documentació que cal portar:

 • Fotocòpia del carnet de vacunacions en el qual hi figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents o certificat mèdic oficial en el qual hi figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (si les nenes o els nens no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu)

 • Fotocòpia del llibre de família.

 • Fotocòpies dels DNI dels pares/mares o tutors/es legals i de l'alumne/a.

 • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.

 • Si escau, certificació mèdica sobre malalties de les quals hauria d’estar informat el centre.

 • Full d’autorització d’ús d’imatge. (*)

 • Full d’autorització d’ús de serveis i recursos digitals a internet per treballar a l’aula. (*)

 • Full d’autorització d’ús d’imatge, publicació de dades de dades de caràcter personal i de material que elaboren els alumnes. (*)

 • Full d’autorització d’entrevista als alumnes pel personal de l’EAP i/o treballadora social per finalitats escolars. (*)

 • Full de dades personals. (*)

 

NOTA: Els/les alumnes que provenen d’un municipi que tingui reconegut el dret a transport escolar gratuït hauran d’aportar:

 • Fitxa de transport escolar, signada pel/per la pare/mare/tutor/a. (*)

 • Certificat de convivència, en cas que no autoritzin la consulta del Consell Comarcal al Padró Municipal d’Habitants o estiguin empadronats de menys de 6 mesos.

(*) Aquests documents els podeu trobar en els següents enllaços. S’aconsella que es portin impresos i omplerts per agilitzar la matriculació. En cas que això no sigui possible, es facilitaran en el moment de la matriculació. 

 

 

 • I, si ho voleu, també us podeu associar a l'Associació de Mares i Pares (AMPA) de l'institut.

 

Imprès afilició AMPA