Matrícula de Cicles formatius de grau superior

 

És molt important portar tota la documentació impresa i omplerta

Documentació que cal portar:

 • Fotocòpies del DNI de l'alumne/a.

 • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a.

 • Si escau, certificació mèdica sobre malalties de les quals hauria d’estar informat el centre.

 • 1,12 € en concepte d’assegurança escolar en cas de ser menor de 28 anys.

 • Fotocòpia del títol o del resguard del títol de batxillerat, de tècnic superior de qualsevol altre CFGS o certificat de superació de la prova d'accés als CFGS o de qualsevol altra formació que permeti l'accés al cicle.

 • Full de dades personals. (*)

 • Full d’autorització d’ús d’imatge. (*)
 • Full d’autorització d’ús de serveis i recursos digitals a internet per treballar a l’aula. (*)

 • Full d’autorització d’ús d’imatge, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren els alumnes. (*)

 
IMPORTANT
 • Un cop presentada la documentació es donarà el codi de pagament de la matrícula.
 • El preu de la matrícula és de 360€
 • Per formalitzar la matrícula caldrà haver fet el pagament i portar-ne el resguard al centre. 
 • En cas de tenir dret a l'exempció total o parcial del pagament, aportar documentació acreditativa.

 

(*) Aquests documents els podeu trobar en els següents enllaços. S’aconsella que es portin impresos i omplerts per agilitzar la matriculació. En cas que això no sigui possible, es facilitaran en el moment de la matriculació.