Matrícula de Cicles formatius de grau mitjà: Alumnat nou

 

És molt important portar tota la documentació impresa i omplerta

Documentació que cal portar:

 • Fotocòpies dels DNI del pare i mare (o tutors) i alumne/a.

 • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.

 • Si escau, certificació mèdica sobre malalties de les quals hauria d’estar informat el centre.

 • 1,12 € en concepte d’assegurança escolar.

 • Fotocòpia del resguard del títol de graduat en educació secundària.

 • Consell orientador de 4t d'ESO.

 • Full de dades personals. (*)

 • Full d’autorització d’ús d’imatge. (*)
 • Full d’autorització d’ús de serveis i recursos digitals a internet per treballar a l’aula. (*)

 • Full d’autorització d’ús d’imatge, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren els alumnes. (*)

 • Full de tria de matèries. (**)

 • Document justificatiu d’estar ben immunitzat (vacunes o immunitat natural) enfront: tètanus-diftèria, hepatitis B, varicel.la, xarampió, rubèola, parotiditis, meningococ i poliomielitis.

 

IMPORTANT

(*) Aquests documents els podeu trobar en els següents enllaços. S’aconsella que es portin impresos i omplerts per agilitzar la matriculació. En cas que això no sigui possible, es facilitaran en el moment de la matriculació.

(**) Aquest document es facilitarà en el moment de la matriculació.

 

 • I, si ho voleu, també us podeu associar a l'Associació de Mares i Pares (AMPA) de l'institut.

 

INSCRIPCIÓ AFA

 

Matrícula de Cicles formatius de grau mitjà: Altres alumnes

Documentació que cal portar:

 • Fotocòpies dels DNI del pare, mare (o tutors) i alumne/a.

 • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.

 • Si escau, certificació mèdica sobre malalties de les quals hauria d’estar informat el centre.

 • 1,12 € en concepte d’assegurança escolar.

 • Full de dades personals. (*)

 • Full d’autorització d’ús d’imatge. (*)
 • Full d’autorització d’ús de serveis i recursos digitals a internet per treballar a l’aula. (*)

 • Full d’autorització d’ús d’imatge, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren els alumnes. (*)

 • Full de tria de matèries. (**)

 • Document justificatiu d’estar ben immunitzat (vacunes o immunitat natural) enfront: tètanus-diftèria, hepatitis B, varicel.la, xarampió, rubèola, parotiditis, meningococ i poliomielitis.

 

IMPORTANT

Els/les alumnes que només s’han de matricular de la matèria de FCT ho han de fer aquest dia.

(*) Aquests documents els podeu trobar en els següents enllaços. S’aconsella que es portin impresos i omplerts per agilitzar la matriculació. En cas que això no sigui possible, es facilitaran en el moment de la matriculació.

(**) Aquest document es facilitarà en el moment de la matriculació.

 

 • I, si ho voleu, també us podeu associar a l'Associació de Mares i Pares (AMPA) de l'institut.