ESO

Educació secundària obligatòria

L'educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16.

Educació secundària obligatòria

1r d'ESO

Matèries comunes

 • Ciències de la naturalesa: biologia i geologia
 • Ciències Socials: geografia i història
 • Educació física
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques
 • Música
 • Religió o cultura i valors ètics    
 • Tecnologia
 • Tutoria

 

Treball de síntesi

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

2n d'ESO

Matèries comunes

 • Ciències de la naturalesa: física i química
 • Ciències Socials: geografia i història
 • Educació física
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques
 • Música
 • Religió o cultura i valors ètics    
 • Tecnologia
 • Tutoria

 

Matèries optatives

A més, en el curs acadèmic 2021 - 2022, s’ha de cursar una de les matèries optatives següents:

 • 3, 2, 1... Llenguatge audiovisual
 • Aprendre a aprendre i desenvolupar-se en societat
 • Francès, segona llengua
 • Introducció a la llengua i a la cultura japoneses
 • Mitologia clàssica
 • Petites investigacions
 • Programació i robòtica
 • Teatre

 

Treball de Síntesi

El Treball de Síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

3r d'ESO

Matèries comunes

 • Ciències de la naturalesa: biologia i geologia; física i química
 • Ciències Socials: geografia i història
 • Educació física
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques
 • Música
 • Religió o cultura i valors ètics    
 • Tecnologia
 • Tutoria

 

Matèries optatives

A més, en el curs 2021 - 2022, s’ha de cursar una de les matèries optatives següents:

 • Aprendre a aprendre i a desenvolupar-se en societat
 • Cultura clàssica
 • Emprenedoria
 • Esport col·lectiu
 • Fem teatre
 • Francès, segona llengua
 • Projectes socials
 • The marathon of senses

 

Treball de síntesi

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

4t d'ESO

Matèries comunes

 • Ciències socials: geografia i història
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques
 • Religió o cultura i valors ètics 
 • Tutoria

 

Matèries optatives

A més, en el curs 2021 - 2022, s’han de cursar tres de les matèries optatives següents:

 • Arts escèniques
 • Biologia i geologia
 • Economia
 • Educació visual i plàstica
 • Filosofia
 • Física i química
 • Francès
 • Informàtica
 • Llatí
 • Música
 • Tecnologia

 

Projecte de Recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d'activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professor.