CFGM de Farmàcia i parafarmàcia

Cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia

Aquests estudis postobligatoris capaciten per ajudar a elaborar i distribuir productes farmacèutics i afins, vendre productes parafarmacèutics i portar a terme tasques administratives i de control de magatzem. Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Aquests estudis es regeixen per la LOE.

Accés

Poden accedir al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
 • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de formació i Inserció (PFI)
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Les places que ofereix el centre en cada convocatòria de preinscripció s'ordenen per vies, segons els estudis anteriors.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior de formació professional

    
Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica auxiliar de farmàcia;
 • Tècnic o tècnica de farmàcia o de magatzem de medicaments, i
 • Tècnic o tècnica en una farmàcia hospitalària o en un establiment de parafarmàcia.

Cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia

1r Curs

 • Mòdul 1. Oficina de farmàcia
 • Mòdul 2. Dispensació de productes farmacèutics
 • Mòdul 3. Dispensació de productes parafarmacèutics
 • Mòdul 5. Promoció de la salut
 • Mòdul 7. Operacions bàsiques de laboratori
 • Mòdul 8. Primers auxilis
 • Mòdul 9. Anatomia fisiològica
 • Mòdul 10. Formació i orientació laboral

 

2n Curs

 • Mòdul 2. Dispensació de productes farmacèutics
 • Mòdul 3. Dispensació de productes parafarmacèutics
 • Mòdul 4. Formulació magistral
 • Mòdul 5. Promoció de la salut
 • Mòdul 6. Disposició i venda de productes
 • Mòdul 7. Operacions bàsiques de laboratori
 • Mòdul 11. Empresa i iniciativa emprenedora
 • Mòdul 12. Síntesi
 • Mòdul 13. Formació en centres de treball
 • Mòdul 14. Anglès tècnic