Pròrroga del contracte del servei de neteja

Pròrroga del contracte del servei de neteja

Publicada l’addenda de pròrroga al Registre Públic de Contractes i la proposta de pròrroga a la Plataforma de Contractació Pública al següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncements.pscp?cn=75124856&reqCode=viewAnouncements&type=dcan